Privacy

GrowBoost hecht veel waarde aan uw privacy. We verwerken alleen de gegevens die we nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en behandelen de informatie die we over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld, met zorg. We zullen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stellen. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop aangeboden dienstverlening van Growboost.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 1 oktober 2021, met de publicatie van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze we uw gegevens opslaan en hoe we uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid. Over de gegevensverwerking Hieronder kunt u lezen op welke wijze we uw gegevens verwerken, waar we deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken we gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Doel van de gegevensverwerking
We gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. We gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en we gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen we u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In bepaalde gevallen kan GrowBoost op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn we gedwongen uw gegevens te delen, maar we zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

We bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat we uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen we dit ook opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen we facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen we dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die we naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. We leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In principe sturen we om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen we u vragen zich te legitimeren. We houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren we geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die we binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat we uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht U heeft altijd het recht om de gegevens die we (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen we u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder we deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die we (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen we u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. Recht op beperking van de verwerking U heeft altijd het recht om de gegevens die we (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen we u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die we (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen we u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die we hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen we in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd. Recht van bezwaar en overige rechten U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van GrowBoost.

Laat hier weten wat je van ons vindt :)